• actief
  • not active
  • hover

Ostend Air College disclaimer

Correctheid van de informatie

Ostend Air College besteedt veel zorg aan de inhoud van deze website, ondanks deze inspanning is het onmogelijk garanties te verstrekken naar de correctheid van de informatie. De gebruiker moet er van bewust zijn dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan vooraf op de hoogte wordt gebracht. Ostend Air College kan op geen enkele manier aansprakelijk worden geacht voor de inhoud van deze website of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt.

Externe websites

In het geval dat links tot stand worden gebracht met andere websites, is Ostend Air College niet verantwoordelijk voor de inhoud en het bestaan van deze andere websites. Iedereen die gebruikt maakt van de links is zich ten volle bewust van het feit dat Internet materiaal bevat dat tegen de goede zeden indruist en dat schadelijk kan zijn, en erkent dat Ostend Air College geenszins in staat is toezicht uit te oefenen op dergelijk ongeoorloofd of schadelijk materiaal.

Auteursrecht

De volledig website is het exclusieve eigendom van Ostend Air College, behoudens anders vermeld. Ostend Air College geeft de bezoeker van deze website de toelating om de opgenomen gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden op voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.

Privacy

Persoonlijke gegevens die eventueel aan Ostend Air College verstrekt worden opgenomen in de database van Ostend Air College. Deze gegevens worden door Ostend Air College gebruikt voor administratieve doeleinden en gepersonaliseerde informatie-en promotiecampagnes ivm onze producten/diensten. Iedereen beschikt over een inzage-, correctie- en schrappingsrecht. Indien U van dit recht gebruik wenst te maken, kunt u contact met ons opnemen.

Klachten en/of opmerkingen

Met klachten over de site kun je altijd terecht bij de webmaster.

Allerlei

Ieder geschil met betrekking tot de Ostend Air College-site valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn enkel de Kortrijkse rechtbanken bevoegd.