• actief
  • not active
  • hover

Privacy

Ostend Air College (OAC) Privacyverklaring

Deze website is eigendom van Ostend Air College. Adres: Nieuwpoortsesteenweg 945B (België). Ondernemingsnummer: BTW BE 0456 177 934. Door de toegang en het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden van Ostend Air College en onderstaande privacy statement.  OAC hecht belang aan uw privacy en wenst dan ook gedegen inspanningen te leveren om uw privacy te beschermen. Hoewel veel informatie op deze website beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. We vinden de bescherming van uw privacy uiterst belangrijk. In dit statement wensen we u dan ook te informeren over welke informatie we verzamelen en met welk doel. De Nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 of GDPR – wetgeving (General Data Protection Regulation) die in werking treedt op 25 mei 2018 bevat een aantal extra bepalingen om bij te dragen aan de bescherming van de persoonsgegevens. Hieronder wensen we toe te lichten hoe OAC zich conformeert aan deze nieuwe reglementering.

1. Doelgroep GDPR
De aangepaste privacy statement is van toepassing voor de persoonsgegevens die we als verwerkingsverantwoordelijke (datacontroller) verwerken. Deze data kan gecapteerd worden na een bezoek aan onze webshop, deelname aan een wedstrijd of andere marketing communicatiemiddelen.

2.Verwerking Persoonsgegevens
De bepalingen omtrent GDPR zijn van toepassing op alle gegevens die u als natuurlijke persoon kunnen identificeren. Het verwerken van dergelijke gegevens kan ruim geïnterpreteerd worden en omvat onder meer niet limitatief begrepen het capteren, verzamelen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen en/of vernietigen van dergelijke persoonsgegevens.
Ostend Air College Privacyverklaring
De beheerder en verwerker van deze persoonsgegevens is onderstaande entiteit:
Ostend Air College NV
Nieuwpoortsesteenweg 9455B 
8400 Oostende
België
E-mail adres: info@o-a-c.be
Ondernemingsnummer: BTW BE 0456 177 934
Als beheerder en verwerker van deze persoonsgegevens zal OAC verantwoordelijk zijn voor de gegevensverwerking.

3. Welke persoonsgegevens
Naargelang de pagina’s die u bezoekt verzamelen wij uw naam en voornaam, e-mailadres, IP- adres en informatie over de webpagina’s die u bezocht heeft. 

4. Hoe gebruiken wij uw informatie?
- Om verbintenissen, door ons aangegaan in een contract, na te komen.
- Om uw mening te vragen over onze dienstverlening.
- Om u op de hoogte te houden over wijzigingen betreffende onze dienstverlening.
- Om u informatie op te sturen die u gevraagd heeft of die u kan interesseren, zoals informatie over diensten rond welzijn of evenementen.
- Voor statistische doeleinden.
Wij houden uw informatie bij zolang als nodig is voor het verschaffen van onze diensten of zolang ons contract met u dit bepaalt.

5. Wie heeft toegang tot uw informatie?
We geven uw informatie niet door aan derden.

6. Voorkeuren
U kiest of u al dan niet informatie van ons wenst te ontvangen via de aanvinkhokjes op de registratiepagina van onze website.
Wij zullen u niet contacteren voor direct marketing doeleinden tenzij u hier vooraf mee hebt ingestemd. Wij zullen u niet contacteren voor direct marketing doeleinden indien u heeft aangegeven dat u dit niet wenst. U kan uw voorkeuren te allen tijde wijzigen door een e-mail te sturen naar info@o-a-c.be

7. Hoe krijgt u toegang tot uw informatie en kan u deze bijwerken?
U kan bij ons altijd een kopie van uw profiel vragen door een mail te sturen. Indien u niet langer wenst dat wij uw gegevens bijhouden kan u ons altijd vragen om deze te verwijderen.
Het e-mailadres waar u hiervoor terecht kan is info@o-a-c.be

8. Profiling
Wij analyseren uw informatie om een profiel op te stellen van uw interesses en voorkeuren zodat wij u kunnen contacteren met relevante informatie. Wij gebruiken soms bijkomende informatie over u die we verkrijgen van externe partijen om dit efficiënt te doen. We kunnen uw informatie ook gebruiken in het kader van fraudebestrijding.

9. Recht om vergeten te worden
U kan ten allen tijde OAC verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen of te vergeten. Iedere aanvraag om dit recht uit te oefenen moet gericht worden aan de info@o-a-c.be . Iedere aanvraag zal ten gronde onderzocht worden en nagegaan worden of dit verzoek kan ingewilligd worden en dit binnen een termijn van 30 dagen na de aanvraag. 

10. Links naar andere websites
Onze website bevat links naar andere websites. Deze privacy policy geldt enkel voor onze website. We raden u aan om ook de privacy policies van de andere websites te raadplegen. We zijn niet aansprakelijk voor de privacy policies en praktijken van andere websites, zelfs niet wanneer u de website bezoekt via één van onze links.

11. Beneden de 16 jaar
Wij zijn bezorgd om de privacy van minderjarigen. Als u nog geen 16 jaar oud bent, vraag dan toestemming aan uw ouders of voogd vooraleer u ons persoonlijke informatie verschaft.

13. Contact en klachtrecht
OAC Privacyverklaring
Eventuele opmerkingen aangaande de diverse contacten tussen OAC en de consument kunnen te allen tijde gemeld worden aan OAC op info@o-a-c.be.  Indien u niet tevreden bent met de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens kan u een klacht indienen bij de privacycommissie op onderstaande coördinaten:
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Drukpersstraat 35
1000 Brussel
https://www.privacycommission.be/nl/contact

14. Varia
Indien één of meerdere clausules uit deze privacyverklaring door een rechterlijke tussenkomst gedeeltelijk of volledig nietig of niet-bindend wordt verklaard, heeft dit geen enkele invloed op de geldigheid van de overige clausules of op de geldigheid van de gehele privacyverklaring. Indien OAC de bewuste clausule(s) wensen te wijzigen of vervangen, dient de gewijzigde of nieuwe clausule zo nauw als mogelijk aan te sluiten bij de nietige of niet-bindend verklaarde clausule(s).
Het nalaten van OAC om de strikte naleving van de bepalingen van deze privacyverklaring op te eisen, zal niet worden opgevat als een enige afstand of verwerping daarvan.
OAC houdt zich het recht voor deze Privacyverklaring steeds te wijzigen. Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 25/05/2018.